dnes je 1.6.2020

Input:

Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v roku 2019

9.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.4 Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch v roku 2019

Mgr. Jana Takáčová

Dňa 2. apríla 2019 schválila Národná rada Slovenskej republiky v III. čítaní nový zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”), ktorý komplexne upravuje a mení doterajší systém. V nasledujúcom texte Vám prinášame súhrn najvýznamnejších zmien, ktoré zákona prináša.

Tento zákona podľa jeho úvodných ustanovení upravuje práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ich pracovnú činnosť a profesijný rozvoj, pôsobnosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), kontrolu v profesijnom rozvoji, správne delikty a Centrálny register pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení (ďalej len „centrálny register”).

A. Práva a povinnosti

V ustanovení §3 zákona sú upravené práva pedagogických a odborných zamestnancov. Medzi už existujúce práva sa dopĺňa právo na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi v správaní vedúcich pedagogických zamestnancov, vedúcich odborných zamestnancov, ďalších zamestnancov, zriaďovateľa, zákonných zástupcov, iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má v súvislosti s výkonom pracovnej činnosti postavenie chránenej osoby.

Čo sa týka povinností, taktiež pribúda nová povinnosť, a síce povinnosť zdržať sa konania, ktoré vedie k porušovaniu práv ostatných zamestnancom a správať sa v súlade s Etickým kódexom pedagogických a odborných zamestnancov, ktorý vydá a zverejní ministerstvo školstva.

B. Etický kódex

Ustanovenie §5 zákona hovorí o etickom kódexe spomínanom v súvislosti s povinnosťami zamestnancov. Etický kódex obsahuje základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca. Vydáva a zverejňuje ho ministerstvo školstva na svojom webovom sídle, pričom zamestnávateľ môže rozpracovať etický kódex v pracovnom poriadku v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.

C. Pracovná činnosť

Druhá časť zákona špecifikuje, čo sa rozumie pod pracovnou činnosťou pedagogického zamestnanca a čo pod pracovnou činnosťou odborného zamestnanca. Okrem toho definuje predpoklady na výkon týchto činností, a to jednak všeobecne a jednak špecificky pre náboženstvo a vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny.

D. Kvalifikačné predpoklady

Podľa nového zákona sa pod kvalifikačnými predpokladmi na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca a na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii odborného zamestnanca považujú:

- vzdelanie a

- dĺžka výkonu pracovnej činnosti, ak sa vyžaduje.

Kvalifikačnými predpokladmi pre špeciálnych pedagogických či odborných zamestnancov (napríklad učiteľ profesijného predmetu) sú upravené osobitne.

V ustanovení §11 je upravené vzdelanie, a to zvlášť pre každú kategóriu zamestnancov, ako napríklad učiteľ základnej školy, učiteľa základnej umeleckej školy, učiteľa materskej školy a podobne.

E. Kategórie

Pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

a) učiteľ,

b) majster odbornej výchovy,

c) vychovávateľ,

d) korepetítor,

e) školský tréner,

f) pedagogický asistent,

g) zahraničný lektor,

h) školský špeciálny pedagóg alebo

i) učiteľ profesijného rozvoja.

Okrem toho zákon upravuje zvlášť kategórie pedagogických zamestnancov zodpovedných za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo za poskytovanie výchovy v zariadení sociálnej pomoci (§20), kategórie pedagogických zamestnancov podieľajúcich sa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu (§21) a učiteľov profesijného rozvoja (§22).

Odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

a) psychológ a školský psychológ,

b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,

c) kariérový poradca,

d) logopéd a školský logopéd,

e) liečebný pedagóg,

f) sociálny pedagóg.

F. Kariérový stupeň

Nový zákon zavádza podmienku výkonu pracovnej činnosti na najmenej päť rokov v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec pred zaradením do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou. Rovnaká podmienka platí pre zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou