dnes je 1.6.2020

Input:

Podpora domácností pri výmene starých kotlov za ekologické

9.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

24.4. 2019 schválila Vláda SR Zmenu Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP). Po schválení navrhovanej zmeny Európskou komisiou, Ministerstvo životného prostredia, ako riadiaci orgán OP KŽP, bude môcť vyhlásiť výzvu na výmenu zastaraných vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach za kotly na zemný plyn.

Okrem toho presunom financií medzi jednotlivými prioritnými osami bude možné financovať vo väčšom objeme odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach a sanovať viac environmentálnych záťaží.

Slovenská republika má v oblasti kvality ovzdušia dlhodobo problém s prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM (PM10 a PM2,5). V značnej miere sa na tom vo vykurovacom období podieľajú práve domácnosti vykurované kotlami na pevné palivo.

 Doteraz sa z OP KŽP finančne podporovali projekty výmeny kotlov vo verejných budovách a aktuálne sa zmenou OP KŽP túto možnosť rozšírili aj na domácnosti. Domácnosti si budú môcť za poskytnutú dotáciu zakúpiť nové ekologické vykurovacie zariadenia na zemný plyn.

Cieľom je znížiť limitné hodnoty pre prachové častice a zvýšiť kvalitu ovzdušia na Slovensku. Na