dnes je 1.6.2020

Input:

Príspevok na stravovanie v roku 2019

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.4 Príspevok na stravovanie v roku 2019

JUDr. Juraj Mezei. PhD.


Žiadame o radu v probléme poskytovania výšky príspevku na stravovanie.

V našom zariadení sa varí. Zamestnancom poskytujeme príspevok na stravovanie vo výške 55% z ceny jedla. Cena jedla je 2,50eur.

Máme zamestnanca, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže stravovať v našom zariadení, preto mu poskytneme finančný príspevok na stravovanie, ktorý sa nezdaňuje. Otázkou je však výška príspevku, pretože ja to chápem tak, že zamestnanec má dostať tak ako ostatní zamestnanci - 55% z hodnoty jedla 2,50.

Zamestnanec tvrdí, že mu patrí suma min. 55% z hodnoty najnižšej stravovacej poukážky.

Prosím teda o vysvetlenie a nasmerovanie, akú sumu by sme mali vyplácať.

Odpoveď:

Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny. Povinnosť zamestnávateľa ustanovená v prvej vete sa nevzťahuje na zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme v zahraničí a v zásade ani na zamestnancov, ktorí nevykonávajú prácu v zmenách.

Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže (ale nemusí) zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom tretej osoby, ktorá má na to oprávnenie.

Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a aktuálneho opatrenia MPSVaR SR č. 148/2018 Z. z. o sumách stravného (55 % zo 4,80 € = 2,64 €) podľa vyššie spomenutého predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov, v zmysle ktorého zamestnávateľ prispieva sumou dohodnutou v kolektívnej zmluve alebo ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, sumou určenou vo vnútornom predpise, a to na každé jedlo zamestnanca poskytnuté v rámci stravovania zamestnancov. Výška príspevku zo sociálneho fondu nie je limitovaná, je však závislá od výšky tvorby sociálneho fondu, dohodnutého spôsobu použitia vytvoreného sociálneho fondu a sumy vyčlenenej na príspevok na stravovanie zamestnancov.

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom tretej osoby (právnickej osoby alebo fyzickej osoby), sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (3,60 €).

Minimálna výška stravného lístka musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín (4,80 Eur x 75 % = 3,60 €). Zamestnávateľ je povinný  prispievať na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla prípadne z ceny stravovacej poukážky. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu. Ak zamestnanci dostávajú stravovacie poukážky v hodnote 3,60 €, zamestnávateľ prispieva na stravovanie sumou 1,98 €.

Zamestnávateľ môže svoju povinnosť zabezpečenia stravovania vo výnimočných prípadoch splniť aj