dnes je 1.6.2020

Input:

Sankcie

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.16 Sankcie

MUDr. Jindra Holíková

Zo sankčných nástrojov sa pri nedodržiavaní ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. môžu uplatňovať náhrada nákladov, priestupky a pokuty za správy delikt.

Náhradu nákladov (§ 31 zákona č. 131/2010 Z. z.) môže požadovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v prípade, že sa pri výkone dozoru zistilo na pohrebisku porušenie ustanovení zák. č. zákona č. 131/2010 Z. z. Ide napr. o vykonanie dozoru na základe podnetu na nedodržiavanie požiadaviek pri ukladaní ľudských pozostatkov (hĺbka hrobu, vzdialenosti hrobových miest, výška pokryvnej vrstvy, nedodržanie opatrení pri exhumácii apod.), ktorý sa preukázal ako opodstatnený. RÚVZ si môže nárokovať náhradu nákladov za dopravu a pracovný čas svojich pracovníkov.

priestupkovom konaní (§ 32 zákona č. 131/2010 Z. z.) môže prevádzkovateľ pohrebiska naopak vymáhať pokuty pri zistení nedodržiavania cit. zákona v týchto prípadoch:

  • - Nedodržiavanie povinností, daných prevádzkovým poriadkom nájomcovi hrobového miesta.
  • - Neužívanie hrobového miesta podľa nájomnej zmluvy, napr. pripochovanie urny bez vedomia prevádzkovateľa pohrebiska.
  • - Neudržiavanie prenajatého hrobového miesta v poriadku, napr. neodstraňovanie zvädnutej kvetinovej výzdoby.
  • - Neoznámenie prevádzkovateľovi cintorína všetky zmeny údajov, potrebných na vedenie evidencie, napr. zmena adresy nájomcu, zmena nájomcu.
  • - Neudržiavanie poriadku na pohrebisku, napr. ukladanie odpadu mimo vyhradeného miesta.
  • - Nedodržiavanie ustanovení prevádzkového poriadku, týkajúcich sa povinností návštevníkov pohrebiska, napr. návštevy mimo otváracie hodiny cintorína, vodenie psa na cintorín.
  • - Nezachovanie dôstojnosti na pohrebisku, napr. rušenie pokoja na cintoríne hlukom, krikom alebo hudobnou produkciou, ktorá sa netýka pohrebného obradu.

Za tieto priestupky, ktoré v priestupkovom konaní prerokováva obec, je možné uložiť na mieste blokovú pokutu do 66 € a v priestupkovom konaní až do výšky 663 €. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

V praxi sa však tento nástroj používa iba zriedka – jednak vyžaduje striktne postup podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, teda minimálne právnu konzultáciu, ak obecný úrad nemá právnika. A ďalej – spravidla sa týka obyvateľov obce, voči ktorým vedenie obce nechce postupovať tvrdo.

Správneho deliktu na úseku pohrebníctva (§ 33 zákona č. 131/2010 Z. z.) sa však môže dopustiť aj prevádzkovateľ pohrebiska, ak:

  • - Nezabezpečí pochovanie ľudských pozostatkov do 14 dní odo dňa úmrtia pri uložení v chladiacom zariadení (§ 3 ods. 4 zákona č. 131/2010 Z. z.).
  • - Upravuje ľudské pozostatky alebo ich exhumuje v prípade, že osoba bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou