dnes je 1.6.2020

Input:

Špecifiká rekreačných príspevkov z praxe v roku 2019

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.3 Špecifiká rekreačných príspevkov z praxe v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok je venovaný často diskutovanej téme posledných mesiacov s ohľadom na skončené veľkonočné prázdniny, či predošlé jarné školské prázdniny. V rámci príspevku sa bližšie venujem náležitostiam, ktoré musia byť splnené pre riadne vyplatenie príspevku na rekreáciu (pozn. autora: alternatívou je aj poskytnutie rekreačného poukazu zamestnancovi).

Nižšie uvedené odpovede na otázky sú spracované s odvolávaním sa i na Metodické usmernenie Finančnej správy Slovenskej republiky zverejnené pod č. pevkom na rekreáciu, ktoré sa dotýka rekreačných príspevkov, respektíve poukazov s účinnosťou od 21. marca 2019. V súlade s ustanovením § 152a ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej iba v texte príspevku Zákonník práce) zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 EUR za kalendárny rok.

Netreba zabudnúť na:

Zamestnanec k žiadosti o príspevok na rekreáciu priloží účtovný doklad znejúci na jeho meno, na ktorom sú uvedené výdavky na rekreáciu napr.:

  1. ubytovanie,
  2. strava,
  3. miestny poplatok za ubytovanie (platba ubytovacieho zariadenia obci/mestu),
  4. reštaurácia, či minibar,
  5. parkovanie a podobne.

Tieto spomínané úhrady zamestnanca možno považovať za oprávnené výdavky podľa § 152a Zákonníka práce. Rovnako to platí aj v prípade predloženia účtovného dokladu znejúceho na meno zamestnanca vystaveného ubytovacím zariadením, na ktorom bude uvedený pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na dve prenocovania, stravovacie služby a okrem uvedeného iné služby súvisiace s touto rekreáciou (napr. parkovanie, wellness, skipas, reštaurácia).

Upozornenie k úvodu:

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca, na organizované viacdenne čas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemroč


Dobrý deň, ak mám prípad, že realizujem exekučné zrážky zo mzdy - považuje sa rekreačný príspevok za mzdu? Môže byť postihovaný exekúciou - zrážkami zo mzdy?

Vypracovanie:

Ide o zložku mzdy, ktorá je oslobodená od zdravotných a sociálnych odvodov, ako aj od dane z príjmu a teda predstavuje príjem, ktorý môže byť postihovaný exekúciou.


Čo všetko má obsahovať žiadosť o priznanie príspevku?

Vypracovanie:

Zamestnávateľ pri účtovaní oprávnených nákladov príspevku na rekreáciu zamestnanca má vyžadovať, aby zamestnanec predložil taký doklad, ktorým preukaze splnenie požadovaných podmienok. Základnými informáciami sú identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu na jednej strane a na druhej identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený. Súčasťou dokladu je aj uvedenie osôb, ktoré spolu so zamestnancom sa zúčastnili rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či je nárok na preplatenie v súlade so Zákonníkom práce. Rovnako dôležité je, aby doklad obsahoval popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, a tiež informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt a samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa. Interná smernica zamestnávateľa je dobrovoľná a odporúčam uviesť do praxe jednotný spôsob požadovania zo strany zamestnancov, t.j. či pôjde o žiadosť písomnú, vystavenú, elektronickú alebo emailovú a podobne.


Je potrebné k FA predložiť aj doklad o zaplatení, stačí aj výpis z účtu?

Vypracovanie:

Účtovným dokladom, na účely aplikácie § 152a Zákonníka práce by mal byť „vyu ̌ ” ý priamo ubytovacím zariadením, čo zároveň potvrdzuje zamestnávateľovi, že rekreácia bola uskutočnená. Doklad o úhrade je zamestnávateľ oprávnený vyžadovať od zamestnanca, a teda takýto doklad je výpis z účtu, odpis alebo pokladničný doklad. Ak je z faktúry zrejmé, že bola uhradená, môže takýto doklad zamestnancovi postačovať.


Zamestnanec si priniesol ako doklad o zaplatené príjmový doklad, kde je uvedená suma, dátum pobytu je vedený v mailovej dokumentácii, ktorú mi doniesol. Je to postačujúce?

Vypracovanie:

Základnými informáciami sú identifikácia poskytovateľa rekreačného pobytu na jednej strane a na druhej identifikačné údaje zamestnanca, pre ktorého je doklad vystavený. Súčasťou dokladu je aj uvedenie osôb, ktoré spolu so zamestnancom sa zúčastnili rekreačného pobytu, aby zamestnávateľ mohol posúdiť, či je nárok na preplatenie v súlade so Zákonníkom práce. Rovnako dôležité je, aby doklad obsahoval popis poskytnutých služieb, časové vymedzenie poskytnutého rekreačného pobytu, a tiež informácie o cene, o dátume úhrady za pobyt a samotné číslo dokladu jeho vystavovateľa. Chýba teda uvedenie mena zamestnanca na doklade a doklad o ubytovaní, kde budú uvedené náležitosti podľa predošlej vety.


Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť príspevok na rekreáciu aj zamestnancovi na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke?

Vypracovanie:

Nárok na príspevok na rekreáciu za splnenia ustanovených podmienok majú aj zamestnanci, ktorí sú na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke.


Je povinnosťou zamestnávateľa poskytnúť príspevok zamestnancovi uvoľnenému na výkon funkcie (napr. starostu obce) alebo zamestnancovi nasledujúcemu manžela (t.j. služobné voľno bez náhrady mzdy)?

Vypracovanie:

Nie, takýto nárok uvedená osoba nemá.


Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky na vlastné dieťa. Bez obmedzenia veku dieťaťa? Čiže napr. aj na 32 ročné dieťa i keď má úž vlastnú rodinu?

Vypracovanie:

Zákonník práce uvádza, že nárok má i dieťa zamestnanca alebo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. Ak teda nejde o dieťa, nemá nárok, pričom školský zákon stanovuje, že dieťaťom je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje vo vzťahu k svojmu zákonnému