dnes je 1.6.2020

Input:

Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019

10.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.2.3 Účtovanie a klasifikácia častých výdavkov v praxi v roku 2019

Mgr. Jozef Sýkora, MBA


Ako sa správne účtuje:

1. Nákup a spotreba e-kolkov a aká sa použije ekonomická klasifikácia

2. Kúpa diaľničnej známky v SR a zahraničnej diaľničnej známky a ekonomická klasifikácia

3. Aká je správna ekonomická klasifikácia pri odvedenej dani zrážkou (odvedená zrážková daň z vyplateného honoráru)

4. Aká je ekonomická klasifikácia pri odvedenej dani z príjmu právnickej osoby (daňové priznanie PO)

Sme príspevková organizácia zriadená mestom

Odpoveď:

Podľa normatívneho právneho aktu - opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov sa účtuje obstaranie e-kolkov cez účet 538 súvzťažne s účtom 345 a tiež diaľničné známky. Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k Opatreniu MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivkám k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov stanovuje pre e-kolky a diaľničné známky podpoložku 634005 Karty, známky, poplatky. Ekonomická klasifikácia pri odvedenej dani zrážkou (odvedená zrážková daň z vyplateného honoráru) sa použije