dnes je 1.2.2023

Input:

Účtovanie zmarenej investície v roku 2019

13.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmarená investícia je investícia, pri ktorej nedôjde k jej dokončeniu a v okamihu rozhodnutia subjektu verejnej správy o tom, že investícia nebude dokončená je nutné ju zaúčtovať do nákladov cez účet 548 v zmysle ustanovenia § 61 ods. 6 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej  osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Tým teda musí i ovplyvňovať výsledok hospodárenia (účtovaním cez 428 a súvzťažne s účtom 353 na strane Má dať). Účtovanie je v tabuľke uvedené prehľadne nasledovne:

Text účtovného prípadu

MD

D

Zmarená investícia - majetok

548

04x

Zmarená investícia dôsledkom škody

549

04x

Zúčtovanie transferu

353

428

Účtovanie cez účet 549 - Manká a škody je prípustné len ak sa jedná o zmarenú