dnes je 1.12.2020

Input:

Zrušenie pohrebiska

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9 Zrušenie pohrebiska

MUDr. Jindra Holíková

V zásade platí, že obec by mala zrušiť pohrebisko po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov pochovaných na danom pohrebisku (§ 23 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z.). Predčasné rušenie cintorína je povolené z dôvodu ohrozovania verejného zdravia (napr. možnosti šírenia nákazy podzemnou vodou, ohrozenia vodného zdroja pre zásobovanie obyvateľov a pod.). Vtedy o zrušení rozhoduje príslušný orgán štátnej správy. V praxi sa však vyskytujú situácie, kedy je potrebné zrušiť pohrebisko skôr z dôvodu verejného záujmu (zmeny územného plánu, budúca zástavba lokality a pod.).

Pri rušení jednotlivých hrobov je potrebné vykonať exhumáciu ostatkov. Ostatky pred uplynutím tlecej doby sa musia uložiť do iného hrobu – na uvedenom pohrebisku (ak sa ruší iba časť cintorína) alebo na inom pohrebisku.

Nezotleté ostatky po uplynutí tlecej doby je potrebné zhromaždiť a uložiť/pochovať na inej časti cintorína alebo na inom pohrebisku.

Súčasne je