Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Kontrola, orgány dozoru

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.14 Kontrola, orgány dozoru

MUDr. Jindra Holíková

Orgánmi dozoru na úseku pohrebníctva sú orgány verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. (§ 27-29 zákona č. 131/2010 Z. z.)

Úrad verejného zdravotníctva SR s celoslovenskou pôsobnosťou riadi a koordinuje dozor na území SR. Súčasne je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Na tento orgán sa preto môžu obrátiť účastníci konania – spravidla pozostalí alebo obec – ak nie sú stotožnení s postupom miestne príslušného RÚVZ.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva majú ťažiskovú úlohu pri kontrole dodržiavania zákona č. 131/2010 Z. z. Osobitne majú tieto povinnosti:

  • - Vydávať vyjadrenia k exhumácii ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby.
  • - Vydávať zákaz pochovávania, ak by ďalším pochovávaním mohlo dôjsť
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: