dnes je 29.9.2020

Input:

Odborná spôsobilosť

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12 Odborná spôsobilosť

MUDr. Jindra Holíková

Podmienkou prevádzkovania cintorína je odborná spôsobilosť zodpovedného pracovníka. Táto podmienka vyplýva z § 16 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a z § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. Zodpovedným pracovníkom môže byť akákoľvek osoba, ktorá je zamestnancom obce, absolvovala odbornú prípravu, vykonala skúšku na odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebiska na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a môže spôsobilosť preukázať osvedčením. V prípade, že obec takéhoto pracovníka nemá, môže zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska prostredníctvom zmluvného garanta, čo môže byť fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba (napr. pohrebná služba).

Získanie odbornej spôsobilosti je viazané na absolvovanie odbornej prípravy na akreditovanej inštitúcii. Odborná príprava má povinný rozsah min. 60 vyučovacích hodín (t. j. spravidla 10 pracovných dní).

Najmenej 40 vyučovacích hodín je venovaných na dohodovanie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými (vrátane etických faktorov), na postup pri preprave a pochovaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave, dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, postup exhumácie, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska.

Ďalších minimálne 20 vyučovacích hodín sa zameriava na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva, ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska.

Ide teda o komplexný pohľad na problematiku pochovávania a prevádzky pohrebiska, ktorý by mal absolvent odbornej prípravy získať.

Absolvent, ak chce byť odborne spôsobilý na prevádzkovanie pohrebiska, je povinný požiadať o preskúšanie regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja, ktorý vymenuje skúšobnú komisiu podľa § 15 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z. Jednotlivé RÚVZ majú spravidla vypísané termín na svojich webových stránkach, min. raz za štvrť roka. Náležitosti postupu pri podávaní žiadosti i priebeh skúšobného konania sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 204/2014 Z. z. Žiadosť je možné podávať písomne alebo elektronicky. Na webových