Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Prehľad súvisiacich právnych predpisov

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17 Prehľad súvisiacich právnych predpisov

MUDr. Jindra Holíková

  • Zákon NR SR č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve

  • Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník – v znení neskorších predpisov

  • Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  • Vyhláška MZ SR č. 209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: