dnes je 29.9.2020

Input:

Rozhodnutie starostu obce o organizačných zmenách

21.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Rozhodnutie starostu obce o organizačných zmenách

JUDr. Renáta Považanová

Stiahnuť dokument


OBEC ..........

ROZHODNUTIE STAROSTU OBCE Č. .../2016

O ORGANIZAČNÝCH ZMENÁCH

Starosta Obce .......... ako štatutárny zástupca Obce .........., v súlade s ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 2 druhou vetou zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, vydáva toto

Rozhodnutie o organizačných zmenách:

V platnej Organizačnej štruktúre Obecného úradu Obce .......... s účinnosťou od ..........:

  1. v y t v á r a m jedno nové pracovné miesto – referent pre správu majetku na Oddelení správy majetku;
  2. r u š í m jedno pracovné miesto – referent pre rozvoj cestovného ruchu na Oddelení kultúry a cestovného ruchu.

Odôvodnenie

K bodu 1./

Po prehodnotení pracovnej vyťaženosti a náplne práce už existujúcich pracovných miest na Oddelení správy majetku sa kapacitné obsadenie daného oddelenia ukázalo ako dlhodobo podhodnotené a nepostačujúce. Z dlhodobého hľadiska je, v záujme zabezpečenia odbornej a kvalitnej starostlivosti o majetok obce, nevyhnutné vytvoriť na Oddelení správy majetku ďalšie pracovné miesto a posilniť tak prácu oddelenia za účelom operatívnejšieho zabezpečovania jednotlivých úloh zameraných na zveľaďovanie, zhodnocovanie, údržbu a správu majetku obce. Uvedené rozhodnutie personálne podporiť a posilňovať plnenie pribúdajúcich úloh na Oddelení správy majetku vytvorením nového pracovného miesta je v súlade s povinnosťou obce hospodárne nakladať s verejnými financiami na svoje jednotlivé odborné činnosti a zabezpečovať efektívne plnenie funkcií obce súvisiacich so správou majetku.

K bodu 2./

Toto pracovné miesto je dlhodobo neobsadené už od .......... .

Obec .......... je v súčasnosti členom oblastnej organizácie cestovného ruchu .........., ktorej prostredníctvom sa zabezpečuje rozvoj cestovného ruchu na území obce. Zároveň tiež, činnosti súvisiace s podporou a rozvojom cestovného ruchu a podnikateľského prostredia v obci plne zabezpečuje Oddelenie kultúry a cestovného ruchu prostredníctvom svojich obsadených pracovných miest (vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu, referent pre kultúru a referent pre rozvoj cestovného ruchu) v spolupráci s Oddelením investícií, čo je postačujúce vzhľadom na rozsah vykonávaných pracovných činností, finančné možnosti a postačujúcu personálnu obsadenosť príslušného oddelenia. V minulosti bola uvedená činnosť zabezpečovaná prostredníctvom štyroch pracovných miest (vedúci oddelenia kultúry a cestovného ruchu, referent pre kultúru a 2x referent pre rozvoj cestovného ruchu). Na vykonávanie príslušnej agendy oddelenia však postačujú tri pracovné miesta v dôsledku