dnes je 1.6.2020

Input:

Súčinnosť s orgánmi verejného zdravotníctva (RÚVZ)

2.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.15 Súčinnosť s orgánmi verejného zdravotníctva (RÚVZ)

MUDr. Jindra Holíková

Orgány verejného zdravotníctva sú odbornými garantmi zákona o pohrebníctve a hlavnými orgánmi dozoru nad týmto zákonom. Povinnosť vykonávať štátny zdravotný dozor im však vo všeobecnosti vyplýva aj zo zákona č. 355/2007 Z. z. Základná problematika, vyžadujúca súčinnosť RÚVZ a obce na úseku pohrebníctva, je táto:

  • - RÚVZ zo zákona č. 355/2007 Z. z. posudzujú návrhy územných plánov a územné plány. Posudzujú teda aj návrhy na budúce umiestnenie pohrebísk alebo ich plánované rozširovanie. V prípade pochybností poskytujú aj konzultácie obciam a zhotoviteľom územných plánov.
  • - RÚVZ sú orgánmi štátnej správy, ktoré sa zo stavebného zákona formou záväzných stanovísk vyjadrujú k územnému konaniu stavieb, teda aj pohrebísk. Môžu tu stanovovať podmienky, za akých môže pohrebisko v danej lokalite fungovať pri zabezpečení ochrany verejného zdravia.
  • - RÚVZ rozhodujú o podmienkach pochovávania ľudských pozostatkov osôb, ktoré zomreli na nebezpečné ochorenie alebo bolo pred úmrtím ožiarené